O NÁS

název organizace: Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

adresa: Dukelská 145
739 91 JABLUNKOV
IČO: 75088380
Číslo účtu: 35-7935300297/0100

e-mail: ddm_jablunkov@seznam.cz, kancelar.ddm@gmail.com

tel.: 558 357 496

   

Ředitel: Mgr. Václav Pospíšil, telefon: +420 720 041 010 
e-mail: reditel.ddm@jablunkov.cz

Zást. ředitele, ekonom: Ing. Miroslava Kufová, telefon: +420 720 041 011 
e-mail: ekonom.ddm@jablunkov.cz

Ved. oddělení sportovních a hudebních aktivit: Mgr. Dorota Cibulec, telefon: +420 720 041 009
e-mail: cibulec.ddm@gmail.com

Ved. oddělení společenské a estetické výchovy: Mgr. Zdenka Szotkowská, telefon: +420 720 041 012 
e-mail: szotkowska.ddm@gmail.com

Ved. oddělení kurzů pro děti a dospělé: Martina Sikorová, telefon: +420 720 041 013
e-mail: sikorova.ddm@gmail.com

Turistické středisko Jasení: Vladislav Hrankay, správce TS v Jasení. Smlouvy a objednávky vyřizuje Hromádková Sára 558 357 496.

Pověřenec: Mgr. ET Mgr. Bc. Hana Vitásková, e-mail: jablunkov@viavis.cz

 

Historie 

Dům dětí a mládeže (dříve nazývaný Dům pionýrů a mládeže) byl zřízen rozhodnutím tehdejšího MěstNV v Jablunkově dne 17.10.1950.
V budově, která mu byla přidělena, byl v této době zájezdní hostinec. Byla to jedna z prvních zděných budov postavena před rokem 1900, která původně sloužila jako radnice. Řízením adaptačních prací byl pověřen učitel Emil Vávrovský, kterému se během 6 měsíců podařilo opravit 5 místností ( v pozdějších letech byly uvolňovány další místnosti v 1. poschodí a celá budova patřila DDM od roku 1973 ).
Dne 20.5.1951 se uskutečnilo v Jablunkově slavnostní otevření prvního místního pionýrského domu v republice. V té době existovalo pouze několik pionýrských domů v okresních městech. Učitel Vávrovský předal po prázdninách vedení mladému učiteli Pražákovi z Vendryně. Ten se však již v říjnu této funkce vzdal. Do funkce ředitele nastoupil 1.11.1951 učitel Bohumil Smyček, který zde působil do 14.3.1953.
Od 15.3.1953 do 31.3.1987 vykonávala plných 34 let funkci ředitelky p. Anna Szewczyková, která má největší zásluhy na rozvoji mimoškolní výchovy v Jablunkově. S Domem dětí jsou neodmyslitelně spjaty další dvě pracovnice p. Anna Tomanková ( v DDM od roku 1960 do roku 1990 ) a p. Helena Dudková ( v DDM od roku 1962 do roku 1988 ).Všem třem u této příležitosti patří poděkování za jejich obětavou a dlouholetou práci s dětmi.
V roce 1951 docházelo do 8 zájmových kroužků 90 chlapců a děvčat. Každý další rok však znamenal nárust počtu dětí, externích vedoucích, akcí, soutěží i táborů. Mimoškolní činnost byla organizována na oddělení společensko-vědním, technickém, tělovýchovném a přírodovědném. Pro zajímavost stojí vyjmenovat kroužky, které navštěvovaly děti v 50. letech – novinářský, kovodělný, letecko-modelářský, fotografický, vlastivědný, modelování hlíny, hádankářský, hudební, hornický, těsnopisný, národopisný a baletní.
Za celou dobu trvání DDM pracovaly různé kroužky, které časem zanikly a tvořily se zase nové, podle zájmu dětí a doby. V kroužcích vyrostla řada úspěšných sportovců, reprezentantů i mistrů ČR , kteří dosáhli úspěchů v různých soutěžích okresních, krajských i celostátních. mnohé děti zájmová činnost ovlivnila i při výběru svého povolání. I externích vedoucích se vystřídala velká řada. Někteří se zdrželi krátce, jiní zůstali dětem věrni 10, 15, 20 i více let. Vyjmenovat všechny by bylo velmi rozsáhlé, ale připomenu alespoň ty nejvěrnější. Patřili mezi ně p. Š. Bojková, M. Czyž, K. Gorniak, bratři Jan a Josef Bojkovi, K. Kozielek, K. Karpecki, R. Hurta, E. Muller, W. Muller, O. Stonawská, J. Szewczyk, J. Volný, L. Dostál, J. Kedzior, B. Kedzior, F. Kačmaříková, L. Česlarová, M. Linková aj. Sagitariová.
Kromě zájmové činnosti se uskutečňovaly příležitostné akce. K nejznámějším patřily zimní a jarní výstupy na vrcholky Beskyd, zájezdy do divadla v Ostravě, do Vysokých Tater a Malé Fatry, exkurze do závodů, soutěže o putovní ceny DDM v kopané, šachu, stolním tenise, sjezdovém lyžování, řecko-římském zápase a mnoho dalších. Bohatá byla i prázdninová činnost. Uskutečnilo se velké množství soustředění a táborů v různých místech naší vlasti. Na tak rozsáhlou činnost potřebovaly pracovnice další dobrovolné spolupracovníky. Mezi ně patřily tyto organizace: Svaz žen, Požární ochrana, Červený kříž, PZKO, Rybářský svaz, TJ Spartak, VB a mnoho dalších.
Dům dětí udržoval více než 20 let družební styky s harcerskou skupinou z Jaworzynki v Polsku. 
V roce 1977 jsme získali Turistické středisko v Jasení ( bývalá polská škola, založena v roce 1926 ), kde se konají soustředění a tábory nejen pro jablunkovské děti, ale i děti z jiných měst.
Hlavním posláním Domu dětí a mládeže v Jablunkově bylo a je, nabídnout možnost účelného využití volného času co nejširšímu okruhu dětské a mládežnické organizace a to se za 50 let jeho trvání daří a věřme, že se i v dalších letech dařit bude.
Vše výše napsané je jen stručným shrnutím bohaté historie DDM. Kdybych měla uvést vše, co je s ní spjato, nestačilo by mi ani deset takových článků.
Omlouvám se proto těm, kteří zde nenašli tu část historie, kterou hledali.

 

Ke stažení

  • Add link to:
  • facebook.com